sobota, 29 stycznia 2011

1.  Czynniki obiektywne i subiektywne wpływające na bezpieczeństwo interwencji
 • Elementy sytuacji interwencyjnej 
 • Ocena poziomu ryzyka
 • Sposoby radzenia sobie podaczas trudnych interwnecji
2.  Na bezpieczeństwo interwencji mają wpływ: 
 • czynniki obiektywne 
 • czynniki subiektywne
3.  Do grupy obiektywnych zaliczamy :
 • charakter zadania ( zagrożenia ) 
 • miejsce interwencji
 • osoby objęte interwencją 
 • czas interwencji
 • zadania do interwencji ( co można i trzeba zrobić oraz w jaki sposób )

Czynniki powyższe określane są jako elementy sytuacji interwencyjnej. 


4.  Do pozostałych czynników obiektywnych zalicza się ponadto:
 • Cel interwencji 
 • informacje i przyczynach interwencji 
 • obowiązujące przepisy ( m.in. granice prawnego działania policjanta )
5.  Czynniki subiektywne:
          - wiedza ogólna i zawodowa policjanta 
          - umiejętność ogólna policjanta taka jak:
 • sprawność fizyczna 
 • komunikatywność 
 • analiza i ocena sytuacji 
 • ocena stanu emocjonalnych ludzi  
 • odporność na stres
 • postępowania w sytuacjach konfliktowych 
 • opanowani emocji ( m.in. strachu, zdenerwowania, poczucia winy, wrogości, braku zaufania )
6.  Umiejętność zawodowa policjanta: 
 • taktyka interwencyjna 
 • techniki interwencyjne
 • wykorzystanie własne doświadczenia i innych
 • wyposażenie, uzbrojenie posiadane w dyspozycji środki

ELEMENTY SYTUACJI INTERWENCYJNEJ
 

1.  Charakter zadania - to zaistniałe fakty naruszenia prawa ( przestępstwo, wykroczenie ) lub zasad  współżycia społecznego a także zjawiska takie jak huragan, pożar, zaginięcie dziecka, udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

2.  Miejsce zdarzenia - miejscem interwencji nazywamy miejsce gdzie policjant wykonuje czynności  interwencyjne. Miejsce te może pozostać w ścisłej korelacji z rodzajem i charakterem zadania
będącego podstawą interwencji.
    
          Ze względu na miejsce interwencji dzielimy na:
 • przeprowadzane w miejscach publicznych ( park, lokal gastronomiczny, dworzec PKP ) 
 • interwencje domowe 
 • interwencje przeprowadzania ( środki komunikacji, miejsca pracy)
3.  Czas interwencji - to okres od chwili otrzymania zgłoszenia ( uzyskania informacji ) poprzez czasniezbędny do przybycia na miejsce aż to chwili ostatecznego załatwienia ( zakończenia).   
     
4.  Osoby uczestniczące w zdarzeniu
 - szczególną uwagę policjant zwraca na:
 • Liczbę osób
 • Ich stan psycho-fizyczny
 • Stan trzeźwości 
 • Płeć
 • Wiek
 • Zachowanie 
5.  Zadania do realizacji - zadania stałe - wynikające z ustawy o policji oraz z aktów wykonawczych.

6.  Zadania aktualne ( doraźne ) - odnoszą się do doraźnie wykonanych czynności wynikających charakteru zaistniałych zdarzeniu ( np. poszukiwania skradzionych pojazdów, ukrywających się osób i temu podobne)
     
7.  Zadania doraźne - to czynności przypisane imiennie wskazanym policjantom w określonym czasie,miejscu odnoszące się do konkretnych czynności, osób a nawet ze wskazaniem taktyki ich realizacji ( np. zatrzymanie osoby poszukiwanej za która wystawiony jest list gończy, przez ustalony patrol policji, w miejscu zamieszkania lub pobytu ) 

OCENA POZIOMU RYZYKA ORAZ RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH 

Należy pamiętać że:
 
1.  Nie lekceważyć zagrożenia
2. Pamiętać ze sprawca może być osobą chorą psychicznie lub działać pod wpływem środków odurzających lub narkotycznych.
3.  Działania policji podejmować w sposób uniemożliwiający zaatakowanie policjantów oraz osób im pomagającym bądź postronnych.
4.  pamiętać o generalnej zasadzie stosowania środków przymusu w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu ( konstytucyjne zasady nienaruszania godności osobistej )              

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz