niedziela, 6 lutego 2011

Interwencje policyjne wobec określonych kategorii osób.

1. Cudzoziemcy 
PRAWA POLICJANTA:
- sprawdzenie legalności pobytu poprzez kontrolę dokumentów takich jak:
a) wiz.
b) dowodów osobistych.
c) kart pobytu.
d) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony. 
e) zezwoleń na osiedlenie się.
f) polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca ( również tymczasowe ) 
g) dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej.
h) zezwoleń na pracę i innych wymaganych w przepisach szczegółowych dokumentów.


Po zakończeniu czynności służbowych policjant sporządza odpowiednie udokumentowanie ( notatkę służbową i urzędową ) 


2. Osoby objęte immunitetem:
W stosunku do osób objętych immunitetem, policjanci podejmują interwencje w niezbędnym zakresie jedynie w celu wdrożenia ( niedopuszczenia ) do popełnienia czynu zagrażającego bezpośrednia życiu i zdrowia innych osób. W przypadku popełnionych wykroczeń sporządzają notatkę urzędową przekazując dyżurnemu jednostki.


3. Osoby nieletnie - postępowanie w stosunku osób niepełnoletnich:.

Niepełnoletni- to osoba która nie ukończyła 18 roku życia ( nie jest nią kobieta która po ukończeniu 16 roku życia zawarła związek małżeniski nawet po jego rozwodzie ) 

Nieletni- to osoba zagrożona demoralizacją do 18 roku życia:
- to sprawca czynu karalnego w przedziale wieku 13-17 lat
- osoba która przed upływem 21 roku życia odbywa karę pozbawienia wolności .

ZADANIA POLICJI W STOSUNKU DO NIELETNICH 

1. Zapobiegać demoralizacji i przestępczości poprzez:

* Prowadzenia rozpoznania środowisk i rodzin kryminogennych.
* Ujawnianie źródeł demoralizacji i przestępczości.
* Zbieranie i przekazywanie informacji właściwym instytucją z wnioskiem o podjęcie 
   działań zapobiegawczych.
* Ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletniego.

UPRAWNIENIA POLICJI: 
Zatrzymać i umieścić nieletniego w policyjnej izbie dziecka jeżeli nieletni:
a) ukończył 13 i nie skończył 17 lat i istnieje uzasadnione podejrzenie że popełnił
   on czyn karalny a zarazem istnieje uzasadniona obawa ukrycia się lub zatarcia 
   dowodów.

b) Samowolnie przebywa poza schroniskiem la nieletnich lub zakładem
    poprawczym.

c) (wyjątkowo) po spożyciu alkoholu ( za zgodą lekarza ) 

d) Doprowadzić i umieścić na okres do 24 h. w izbie wytrzeźwień lub oddzielnym pomieszczeniu jednostki policji nieletniego pozostającego w stanie nietrzeźwości ( oddzielnie od osób dorosłych ) 

ODSTĄPIENIE OD ZAMIESZKANIA ZATRZYMANEGO NIELETNIEGO W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

- Ustania przesłane zatrzymania ( przekazanie rodzicom lub opiekunom ) za pisemnym potwierdzeniem.
- Przypuszczenia niedorozwoju lub choroby psychicznej ( np. stan odurzenia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami) gdy nieletni decyzją sądu rodzinnego jest umieszczony w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.   
- Gdy nieletni jest chory i wymaga specjalistycznej opieki zdrowotnej i jest umieszczony w zakładzie opieki zdrowotnej.
- Gdy sąd rodzinny podjął decyzję o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich lub innym właściwym zakładzie 

UWAGA !

Nie zatrzymuję się w policyjnej izbie dziecka nieletniego wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie że pomiędzy 13 a 17 rokiem życia dopuścił się czynu karalnego a w chwili zatrzymania nie ukończył 18 lat.


4. Osoby będące pod wpływem alkoholu.

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU -  od 0,2 ‰ do  0,5

OBECNOŚĆ W WYDYCHANYM POWIETRZU -0,1 mg do 0,25 mg\dm3 

STAN NIETRZEŹWOŚCI TO STĘŻENIE WE KRWI ALKOHOLU - powyżej  0,05 ‰ i powyżej 0,25 mg\dm3  


UPRAWNIENIA POLICJI

1. badania na zawartość alkoholu w stosunku do osób co do których istnieje uzasadnione podejrzenia, że popełniły przestępstwa lub wykroczenie w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu

2. Kierującego pojazdem uczestniczącego w wypadku drogowym w którym są zabici lub ranni.

3. Kierującego pojazdem podejrzanego o spożycie alkoholu.

Prawo zatrzymania i doprowadzenia osoby nieletniej 

a) Miejsce zamieszkania lub pobytu
b) Policyjnej izby wytrzeźwień ( miasta pow, 50 tys. ) 
c) zakładu opieki zdrowotnej
d) Innych placówek wskazanych lub  utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
e) Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w jednostce policji ( w celu osadzenia do wytrzeźwienia)


5. Postępowanie do osób podejrzanych o nosicielstwo HIV

- zachować szczególne środki ostrożności używając rękawic ochronnych( szczególnie w czasie przeszukiwania )

- zwrócić uwagę na ranny i nakłucia 

- wezwać lekarza bądź dowieść do ośrodka opieki zdrowotnej 

   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz