niedziela, 6 lutego 2011

Interwencje policyjne wobec określonych kategorii osób.

1. Cudzoziemcy 
PRAWA POLICJANTA:
- sprawdzenie legalności pobytu poprzez kontrolę dokumentów takich jak:
a) wiz.
b) dowodów osobistych.
c) kart pobytu.
d) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony. 
e) zezwoleń na osiedlenie się.
f) polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca ( również tymczasowe ) 
g) dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej.
h) zezwoleń na pracę i innych wymaganych w przepisach szczegółowych dokumentów.


Po zakończeniu czynności służbowych policjant sporządza odpowiednie udokumentowanie ( notatkę służbową i urzędową ) 


2. Osoby objęte immunitetem:
W stosunku do osób objętych immunitetem, policjanci podejmują interwencje w niezbędnym zakresie jedynie w celu wdrożenia ( niedopuszczenia ) do popełnienia czynu zagrażającego bezpośrednia życiu i zdrowia innych osób. W przypadku popełnionych wykroczeń sporządzają notatkę urzędową przekazując dyżurnemu jednostki.


3. Osoby nieletnie - postępowanie w stosunku osób niepełnoletnich:.

Niepełnoletni- to osoba która nie ukończyła 18 roku życia ( nie jest nią kobieta która po ukończeniu 16 roku życia zawarła związek małżeniski nawet po jego rozwodzie ) 

Nieletni- to osoba zagrożona demoralizacją do 18 roku życia:
- to sprawca czynu karalnego w przedziale wieku 13-17 lat
- osoba która przed upływem 21 roku życia odbywa karę pozbawienia wolności .

ZADANIA POLICJI W STOSUNKU DO NIELETNICH 

1. Zapobiegać demoralizacji i przestępczości poprzez:

* Prowadzenia rozpoznania środowisk i rodzin kryminogennych.
* Ujawnianie źródeł demoralizacji i przestępczości.
* Zbieranie i przekazywanie informacji właściwym instytucją z wnioskiem o podjęcie 
   działań zapobiegawczych.
* Ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletniego.

UPRAWNIENIA POLICJI: 
Zatrzymać i umieścić nieletniego w policyjnej izbie dziecka jeżeli nieletni:
a) ukończył 13 i nie skończył 17 lat i istnieje uzasadnione podejrzenie że popełnił
   on czyn karalny a zarazem istnieje uzasadniona obawa ukrycia się lub zatarcia 
   dowodów.

b) Samowolnie przebywa poza schroniskiem la nieletnich lub zakładem
    poprawczym.

c) (wyjątkowo) po spożyciu alkoholu ( za zgodą lekarza ) 

d) Doprowadzić i umieścić na okres do 24 h. w izbie wytrzeźwień lub oddzielnym pomieszczeniu jednostki policji nieletniego pozostającego w stanie nietrzeźwości ( oddzielnie od osób dorosłych ) 

ODSTĄPIENIE OD ZAMIESZKANIA ZATRZYMANEGO NIELETNIEGO W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA NASTĘPUJE W PRZYPADKU:

- Ustania przesłane zatrzymania ( przekazanie rodzicom lub opiekunom ) za pisemnym potwierdzeniem.
- Przypuszczenia niedorozwoju lub choroby psychicznej ( np. stan odurzenia alkoholem, narkotykami lub innymi środkami) gdy nieletni decyzją sądu rodzinnego jest umieszczony w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.   
- Gdy nieletni jest chory i wymaga specjalistycznej opieki zdrowotnej i jest umieszczony w zakładzie opieki zdrowotnej.
- Gdy sąd rodzinny podjął decyzję o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich lub innym właściwym zakładzie 

UWAGA !

Nie zatrzymuję się w policyjnej izbie dziecka nieletniego wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie że pomiędzy 13 a 17 rokiem życia dopuścił się czynu karalnego a w chwili zatrzymania nie ukończył 18 lat.


4. Osoby będące pod wpływem alkoholu.

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU -  od 0,2 ‰ do  0,5

OBECNOŚĆ W WYDYCHANYM POWIETRZU -0,1 mg do 0,25 mg\dm3 

STAN NIETRZEŹWOŚCI TO STĘŻENIE WE KRWI ALKOHOLU - powyżej  0,05 ‰ i powyżej 0,25 mg\dm3  


UPRAWNIENIA POLICJI

1. badania na zawartość alkoholu w stosunku do osób co do których istnieje uzasadnione podejrzenia, że popełniły przestępstwa lub wykroczenie w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu

2. Kierującego pojazdem uczestniczącego w wypadku drogowym w którym są zabici lub ranni.

3. Kierującego pojazdem podejrzanego o spożycie alkoholu.

Prawo zatrzymania i doprowadzenia osoby nieletniej 

a) Miejsce zamieszkania lub pobytu
b) Policyjnej izby wytrzeźwień ( miasta pow, 50 tys. ) 
c) zakładu opieki zdrowotnej
d) Innych placówek wskazanych lub  utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
e) Do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w jednostce policji ( w celu osadzenia do wytrzeźwienia)


5. Postępowanie do osób podejrzanych o nosicielstwo HIV

- zachować szczególne środki ostrożności używając rękawic ochronnych( szczególnie w czasie przeszukiwania )

- zwrócić uwagę na ranny i nakłucia 

- wezwać lekarza bądź dowieść do ośrodka opieki zdrowotnej 

   

sobota, 29 stycznia 2011

1.  Czynniki obiektywne i subiektywne wpływające na bezpieczeństwo interwencji
 • Elementy sytuacji interwencyjnej 
 • Ocena poziomu ryzyka
 • Sposoby radzenia sobie podaczas trudnych interwnecji
2.  Na bezpieczeństwo interwencji mają wpływ: 
 • czynniki obiektywne 
 • czynniki subiektywne
3.  Do grupy obiektywnych zaliczamy :
 • charakter zadania ( zagrożenia ) 
 • miejsce interwencji
 • osoby objęte interwencją 
 • czas interwencji
 • zadania do interwencji ( co można i trzeba zrobić oraz w jaki sposób )

Czynniki powyższe określane są jako elementy sytuacji interwencyjnej. 


4.  Do pozostałych czynników obiektywnych zalicza się ponadto:
 • Cel interwencji 
 • informacje i przyczynach interwencji 
 • obowiązujące przepisy ( m.in. granice prawnego działania policjanta )
5.  Czynniki subiektywne:
          - wiedza ogólna i zawodowa policjanta 
          - umiejętność ogólna policjanta taka jak:
 • sprawność fizyczna 
 • komunikatywność 
 • analiza i ocena sytuacji 
 • ocena stanu emocjonalnych ludzi  
 • odporność na stres
 • postępowania w sytuacjach konfliktowych 
 • opanowani emocji ( m.in. strachu, zdenerwowania, poczucia winy, wrogości, braku zaufania )
6.  Umiejętność zawodowa policjanta: 
 • taktyka interwencyjna 
 • techniki interwencyjne
 • wykorzystanie własne doświadczenia i innych
 • wyposażenie, uzbrojenie posiadane w dyspozycji środki

ELEMENTY SYTUACJI INTERWENCYJNEJ
 

1.  Charakter zadania - to zaistniałe fakty naruszenia prawa ( przestępstwo, wykroczenie ) lub zasad  współżycia społecznego a także zjawiska takie jak huragan, pożar, zaginięcie dziecka, udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

2.  Miejsce zdarzenia - miejscem interwencji nazywamy miejsce gdzie policjant wykonuje czynności  interwencyjne. Miejsce te może pozostać w ścisłej korelacji z rodzajem i charakterem zadania
będącego podstawą interwencji.
    
          Ze względu na miejsce interwencji dzielimy na:
 • przeprowadzane w miejscach publicznych ( park, lokal gastronomiczny, dworzec PKP ) 
 • interwencje domowe 
 • interwencje przeprowadzania ( środki komunikacji, miejsca pracy)
3.  Czas interwencji - to okres od chwili otrzymania zgłoszenia ( uzyskania informacji ) poprzez czasniezbędny do przybycia na miejsce aż to chwili ostatecznego załatwienia ( zakończenia).   
     
4.  Osoby uczestniczące w zdarzeniu
 - szczególną uwagę policjant zwraca na:
 • Liczbę osób
 • Ich stan psycho-fizyczny
 • Stan trzeźwości 
 • Płeć
 • Wiek
 • Zachowanie 
5.  Zadania do realizacji - zadania stałe - wynikające z ustawy o policji oraz z aktów wykonawczych.

6.  Zadania aktualne ( doraźne ) - odnoszą się do doraźnie wykonanych czynności wynikających charakteru zaistniałych zdarzeniu ( np. poszukiwania skradzionych pojazdów, ukrywających się osób i temu podobne)
     
7.  Zadania doraźne - to czynności przypisane imiennie wskazanym policjantom w określonym czasie,miejscu odnoszące się do konkretnych czynności, osób a nawet ze wskazaniem taktyki ich realizacji ( np. zatrzymanie osoby poszukiwanej za która wystawiony jest list gończy, przez ustalony patrol policji, w miejscu zamieszkania lub pobytu ) 

OCENA POZIOMU RYZYKA ORAZ RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH 

Należy pamiętać że:
 
1.  Nie lekceważyć zagrożenia
2. Pamiętać ze sprawca może być osobą chorą psychicznie lub działać pod wpływem środków odurzających lub narkotycznych.
3.  Działania policji podejmować w sposób uniemożliwiający zaatakowanie policjantów oraz osób im pomagającym bądź postronnych.
4.  pamiętać o generalnej zasadzie stosowania środków przymusu w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu ( konstytucyjne zasady nienaruszania godności osobistej )              

sobota, 9 października 2010

Zamieszczam pytania i odpowiedzi dotyczące sprawdzianu

 1.  Jaki akt prawny normuje strukturę organizacyjną policji.?
 2. Podaj definicję policji według obowiązujących przepisów.?
 3. Rodzaje służb policyjnych.?
 4. Podstawowe zadania policji.?
 5.  Jaka jest centralna zasada działania policji podczas podejmowania interwencji.?


Ad: 1

Strukturę organizacyjną policji normuje " Ustawa o Policji " z dnia 6 kwietnia 1990 roku.


Ad: 2

Policja jest to umundurowana i uzbrojona formacja.


Ad: 3  

- służba kryminalna 
- służba prewencyjna (w tym oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne)
- służba wspomagająca (w tym służba lotnictwa policji, służba śledcza, służba wodna, służba Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych oraz służba do spraw z walką z przestępczością gospodarczą)


Ad: 4

- Ochrona życia i zdrowia
- Ochrona minia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra.
- Ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach.
- Działania profilaktyczne (prewencyjne)


Ad:5


- Centralna zasada podczas podejmowania interwencji to : ochrona życia funkcjonariusza oraz ochrona życia i mienia osób wobec których podejmowane są czynności służbowe. Co do odpowiedzi na pytanie 5 nie jestem pewien w 100%. ( jeżeli znacie pełne i pewne odpowiedzi napiszcie w komentarzach.)

czwartek, 30 września 2010

RUCH DROGOWY

1. Podstawowe wiadomości z zakresu ruchu drogowego


 • Podstawowe pojęcia ustawowe
 • Zasady ruchu drogowego
 • Znaki i sygnały drogowe
 • Ruch pieszych i pojazdów


2. Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym


 • Podstawowe wiadomości z zakresu wybranych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji.
 • Podstawowe wiadomości z zakresu wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji.
 • Organizacja służby na drogach.


  1. Dyslokacja służb.

  2. Charakterystyka tras.

  3. Obowiaąki policjanta pełniącego służbę na drodze

  4. Uprawnienia policjanta pełniącego służbę na drodze

  5. Zakazy wobec  policjanta pełniącego służbę na drodze

  sobota, 25 września 2010

  PREWENCJA

  1.Podstawowe wiadomości o służbie prewencyjnej.

  • Służba prewencyjna na tle innych służb wprowadzonych przez ustawodawce.
  • Zakres działania służby prewencyjnej.
  • Organizacja służby prewencyjnej.
  • Metody i formy wykonywania zadań przez służbę prewencyjną.

   2. Podstawy  prawne i faktyczne oraz rodzaje interwencji.

   • Podstawy faktyczne interwencji.
   • Klasyfikacja interwencji
   • Bezpieczeństwo interwencji policyjnej

   3. Bezpieczeństwo interwencji policyjnej.
   • Ochrona prawna.
   • Bezpieczeństwo fizyczne.

   4.Elementy interwencji.

   • Charakter zaistniałego zdarzenia
   • Zakres informacji o zdarzeniu
   • Miejsce i czas interwencji 
   • Osoby uczestniczące
   • Predyspozycja policjantów.
   • Reguły interwencyjnego postępowania
   • Możliwość skorzystania z policjantów z pomocy 

   5. Interwencje policyjne wobec określonych kategorii osób

   • Osób wykazujących zaburzenia psychiczne 
   • Osób podejrzanych o nosicielstwo wirusa HIV
   • Nieletnich
   • Pozostających pod wpływem środków odurzających lub alkoholu 
   • Cudzoziemców
   • Osób objętych immunitetem.
   • Niebezpiecznych przestępców